Ogłoszenie nr 528805-N-2020 z dnia 2020-04-02 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Kliknij aby ściągnąć pozostałe pliki.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

na usługę opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na zadanie pn.”Projekt budowlany zmieniający do projektu budowlanego przebudowy Ośrodka Zdrowia w Rudkach pod tytułem „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rudkach” wraz z kosztorysami, przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi do w/w opracowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego.”