Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, il. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia, tel. 41 3177001, w imieniu którego działa Dyrektor – Justyna Ocios.
  • inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi jest Pani Martyna Prasałek (e-mail: storzysz.martyna@gmail.com).
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e, a także art. 9 ust. 2 lit. h i lit. i RODO.
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub działające na zlecenie SPGZOZ w Nowej Słupi w zakresie usług: medycznych, prawnych i teleinformatycznych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat, a maksymalnie 30 lat (od ostatniej wizyty pacjenta w SGZOZ w Nowej Słupi), co wynika z przepisów archiwizacyjnych dla dokumentacji medycznej i uzależnione jest od rodzaju tej dokumentacji.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia leczenia w SPGZOZ w Nowej Słupi.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.